Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Projekt „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”

 Projekt „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”

Projekt Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie

 

pt.: „Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w czasie pandemii – kontynuacja partnerstwa polsko-niemieckiego”

 

w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektu Komunikacja Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Prezdnie/Brandeburfia/.

   

Fundusz Małych Projektów jest instrumentem do wspierania codziennych kontaktów polsko-niemieckich na obszarze wsparcia programu współpracy Interreg VA. Pandemia COVID-19 powoduje, że utrzymanie tych kontaktów w dotychczas znanej formie jest niemożliwe.

 

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie dnia 07 sierpnia 2020 r. wspólnie z partnerem Niemieckim Czerwonym Krzyżem (DRK) oraz z przedstawicielami Domu Seniora w Schwedt w ramach projektu odbył spotkanie za pomocą komunikatorów internetowych.

 

Uczestnikami projektu byli pracownicy zajmujący się całodobową stacjonarną opieką nad osobami starszymi, które w obliczu zakażenie koronawirusem są traktowane jako osoby z grupy wysokiego ryzyka.

 

Stan pandemii wiąże się z szeregiem nowych obowiązków i zakazów, nowych sytuacji, konieczności stosowania reguł kwarantanny w określonych przypadkach. Projekt pozwoli partnerom na wymianę informacji z podjętych działań w polskich i niemieckich placówkach opieki osób w podeszłym wieku, w tym trudnym czasie pandemii COVID-19 oraz opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego katalogu dobrych praktyk - raportu.

 

Ponadto, w ramach projektu planuje się zakup sprzętu i środków ochrony osobistej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się i zwalczania koronawirusa wśród podopiecznych i personelu domów pomocy społecznej

 

DPS w Pyrzycach i Żabowie od 2010 r. współpracuje w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg z Niemieckim Czerwonym Krzyżem (DRK) oraz Domem Seniora w Schwedt.

Link do podsumowania projektu:

https://www.facebook.com/Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-Pyrzycach-108706670844555/?modal=admin_todo_tour

 

 

 Projekt „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”

 

  Projekt „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”

 

 Projekt „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”

  Projekt „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”

  Projekt „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBRE PRAKTYKI zmniejszania ryzyka rozprzestrzegania się Covid-19
 
w Domach Pomocy Spolecznej.
 
 
 
1. Monitorowanie stanu zdrowia personelu oraz bezwgzlędne niedopuszczanie do przychodzenia do pracy pracownikow wykazujących objawy przeziębienia i grypy.
 
 
 
  1. Sprawdzenie temperatury ciała pracownikom przystępującym do pracy oraz przeprowadzenie wywiadu.
  2. Przed rozpoczęciem pracy należy umyc oraz zdezynfekować ręce.
  3. Pracownicy powinni pracować tylko w jednej placówce.
 
 
 
2. Przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców oraz personelu z wykorzystaniem środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej.
 
 
 
  1. W kontaktach z mieszkańcami personel domu zobowiazany jest do noszenia maseczek, przyłbic oraz rękawic ochronnych.
  2. Zarówno przed jak i po każdorazowym kontakcie z mieszkańcem ( kąpiel, toaleta, karmienie itp. ) należy umyć ręce mydłem antybakteryjnym, następnie zdezynfekować je płynem do dezynfekcji rąk.
 
 
 
3. Organizowanie życia zbiorowego osób przebywających w domu pomocy społecznej poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych.
 
 
 
  1. Terapia zajęciowa oraz zajęcia rehabilitacyjne mogą odbywać się tylko indywidualnie. Dezynfekcja sprzętu oraz pomieszczenia po każdych zajęciach.
 
 
 
4. Ograniczenie bezpośredniego kontaktu mieszkańców z osobami zpoza domu pomocy społecznej.
 
 
 
  1. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z rodzinami za pomocą urzadzeń komunikacyjnych - stosowanie video-konferencji oraz spotkań online.
  2. Dostepna jest pomoc psychologiczna dla mieszkańców..
 
 
 
5. Uniemożliwienie wstępu na teren domu pomocy społecznej osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia działalności placówki.
 
 
 
  1. Wyznaczenie pomieszczenia do wejścia osób trzecich niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki.
 
Zachowanie bezpiecznej odległości, a po wyjściu osób trzecich dezynfekcja oraz wietrzenie pomieszczenia
 
 
 
6. Przeprowadzenie testu w kierunku SARS-CoV-2 u nowo przyjętego mieszkańca do domu pomocy spolecznej oraz izolacja w pokou jednosobowym przez okres 14 dni.
 
 
 
7. Szkolenia pracowników w zakresie stosowanie środków ostrożności oraz monitorowanie ich stosowania.
 
 
 
8. Wspieranie zespołu w czasie pandemii Covid-19. Przeprowadzanie częstych rozmów oraz szkoleń z personelem. Możliwość korzystania z pomocy psychologa.
9. Systematyczne cykle dezynfekcji korytarzy oraz pomieszczeń domu pomocy spolecznej.
 
 
 
 
 
GUTE PRAKTIKEN zur Verringerung des Risikos der Verbreitung von Covid- 19 in Sozialheimen.
 
 
 
 
 
1. Überwachung der Gesundheit des Personals und absolute Verhinderung, dass Mitarbeiter, die Symptome von Erkältungen und Grippe zeigen, nicht zur Arbeit kommen.
 
 
 
a) Überprüfung der Körpertemperatur der Mitarbeiter, die mit der Arbeit beginnen, Durchführung eines Interviews.
 
b) Händewaschen und desinfizieren vor Arbeitsbeginn.
 
c) Arbeitnehmer sollten nur an einem Ort arbeiten.
 
 
 
2. Einhaltung derRegeln der persönlichen Hygiene der Bewohner und Personal
unter Verwendung von Desinfektionsmitteln und persönlicher Schutzausrüstung
 
 
 
a) Im Umgang mit Bewohnern muss das Heimpersonal Masken, Helme und Schutzhandschuhe tragen.
 
b) Händewaschen vor und nach jedem Kontakt mit dem Bewohner (Baden, Toilette, Füttern des Patienten) mit antibakterieller Seife anschließend desinfizieren mit einem Händedesinfektionsmittel.
 
 
 
3. Organisation des kollektiven Lebens Menschen, die im Pflegeheim bleiben, indem sie den gegenseitigen Kontakt einschränken und Gruppentreffen vermeiden
 
 
 
a) Ergotherapie- und Rehabilitationstreffen können nur einzeln stattfinden. Desinfektion von Geräten und Räumen nach jedem Treffen.
 
 
 
4. Einschränkung des direkten Kontakts der Bewohner mit Personen außerhalb des Pflegeheims
 
 
 
a) Die Bewohner haben die Möglichkeit, ihre Familien über Kommunikationsgeräte, Videokonferenzen und Online-Meetings zu kontaktieren.
 
b) Für die Bewohner ist Psychologische Hilfe verfügbar.
 
 
 
5. Verhindern, dass Personen, deren Anwesenheit ist nicht erforderlich um den Betrieb der Einrichtung zu gewährleisten, die Räumlichkeiten des Pflegeheims zu betreten.
 
 
 
a)Benennung eines Raums für die Einreise Dritter, die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Einheit erforderlich sind.
 
b)Sicherheitsabstand halten, desinfizieren und lüften den Raum nach dem Verlassen durch Dritte.
 
 
 
6. Prüfung auf SARS-CoV-2 bei einem neu aufgenommenen Bewohner eines Sozialheims und Isolation in einem Einzelzimmer für einen Zeitraum von 14 Tagen
 
 
 
7. Schulung der Arbeitnehmer in der Anwendung von Vorsichtsmaßnahmen und Überwachung ihrer Anwendung.
 
 
 
8. Unterstützung des Teams während der Covid 19-Pandemie.
 
Häufiger Durchführung Interviews und Schulungen des Personals.
 
Ermöglichen, die Hilfe eines Psychologen zu nutzen.
 
 
 
9.Systematische Desinfektionszyklen von Korridoren und Räumen des Pflegeheims.
 
 
 
 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach
z siedzibą w Żabowie
Żabów 31
74-200 Pyrzyce
tel. 91 577 76 41

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach
z siedzibą w Żabowie
ul. Niepodległości 4
74-200 Pyrzyce
tel. 91 570 01 33

NIP 853-10-68-207
REGON
Typ DPS: dla osób przewlekle
somatycznie chorych
Ilość miejsc : Żabów -40, Pyrzyce- 40